CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C PLASTOMET S.A.

Nr:597/23.03.2022
CONVOCATOR AL
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR S.C PLASTOMET S.A.
Consiliul de Administrație al S.C. PLASTOMET S.A. Reșița, cu sediul in Reșița
str. Văliugului nr.1, jud. Caraș – Severin, având CUI: RO 1063406 și nr. de ordine în
Registrul Comerțului J11/73/1991, prin președinte, în temeiul Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, republicată, convoacă: Adunarea Generala Extraordinară a
Acționarilor Plastomet SA pentru data de 02.05.2022, ora 15, la sediul societății din
Reșița, având următoarea:
Ordine de zi:
1. Componența și prelungirea mandatului Consiliului de Administrație.
2. Completarea și modificarea Actului Constitutiv al Societății, la următoarele capitole:
– Actualizarea actionariatului rezultat in urma cesionarii actiunilor
societatii;
– Extinderea Atribuțiilor Consiliului de Administrație in ceea ce priveste
investitiile, contractarea de credite, factoring, acceptarea sau
respingerea de sponsorizari, leasinguri, scrisori de garantie bancara,
vanzare de active, achizitia de actiuni, etc;
3. Diverse.
În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea
Generală Extraordinară a Acționarilor se va ține în data de 03.05.2022, la aceeași oră, în
același loc și cu aceeași ordine de zi.
Președintele Consiliului de Administrație
Văduva Aurel Valentin